Detrox

DETRO HEALTHCARE DANIŞAN İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

Detro Healthcare Kimya Sanayi (“DETROX”) olarak kişisel verilerin korunması en büyük önceliklerimizden biridir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla Detro Healthcare Kimya Sanayi A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, DETROX Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

İletişim formları aracılığı ile tarafımıza ilettiğiniz iletişim bilgileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetler için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; İş ilişkileri yönetim süreçlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Taleplerinizin tarafımıza iletilmesi kapsamında tarafımıza iletebileceğiniz verileriniz, taleplerinizin Şirketimiz tarafından karşılanması, sorularınızın yanıtlanması, ilgili departmanlara iletilmesi amaçlarıyla açık rızanızın temin edilmesi şartıyla işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Elde edilen özel nitelikli kişisel verileriniz 3. taraflara aktarılmamaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz işbu iletişim formları aracılığıyla, elektronik yöntemlerle toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde yer alan sözleşmenin kurulması veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamında haklarınız aşağıdaki gibidir.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı, kvkk@detrox.com.tr e-posta adresine göndererek kullanabilirsiniz. Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebinize konu işlemin yerine getirilebilmesi için ek bir maliyet gerekmesi durumunda, kişisel verileri koruma kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

DETROX Çalışan Adayı Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Detro Healthcare Kimya Sanayi A.Ş. (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamda aşağıda belirtilen şekilde işlenebilecektir. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, DETROX Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında yer almaktadır.

Kişisel Veriler, Toplama Yönetimi ve İşleme Amaçları

İş başvurunuz kapsamında elde edilen kimlik, iletişim ve mesleki deneyimlerinize ilişkin bilgilerini fiziki ve elektronik yollarla otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Kanun’a ve Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak tarafımızca aşağıdaki amaçlar doğrultusunda elde edilecek ve işlenebilecektir.

 • Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi
  · Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
  · İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Kişisel Veri İşleme ve Aktarma Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenebilecek ve aktarılabilecektir.
· Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
· Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
· İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
· İlgili kişinin açık rızası.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  · Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  · Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  · Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  · Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  · Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  · İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  · Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı, kvkk@detrox.com.tr e-posta adresine göndererek kullanabilirsiniz. Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Talebinize konu işlemin yerine getirilebilmesi için ek bir maliyet gerekmesi durumunda, kişisel verileri koruma kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Open chat
1
Merhaba 👋
Hangi konuda bilgi almak istemiştiniz?